Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20-11-2019

UITNODIGING
Algemene ledenvergadering Dorpsraad Rijnsaterwoude
Woensdag 20 november 2019 19.45 uur in het “Het Schoolhuis”

De dorpsraad Rijnsaterwoude behartigt de belangen van de inwoners bij overheden. Kom naar de bijeenkomst, praat mee en laat u informeren.

– 20.00 Opening en welkom
– Notulen (Marcel)
– Jaarverslag: met diverse gepasseerde zaken van dit jaar
(Marcel)
– Financieel jaarverslag (Wil)
– Kascommissie
– Pauze
– Gemeenteraad online en stukken
(Sandra d. Wagenaar Pro)
– Uitleg IKC Integraal Kindcentrum
(Richard v.d. Helm gemeente Kaag & Braassem)
– Rondvraag
– Sluiting en napraten
Met deze uitnodiging vragen we uw vrijwillige contributie (max. 5 euro per gezin/lidmaatschap) voor 2019 over te maken op rekeningnummer NL 96 RABO0195 2440 01, t.a.v. Dorpsraad Rijnsaterwoude. N.B.: Vergeet uw naam en adres niet te vermelden bij uw betaling.

Kent of bent u iemand die lid wil worden, wilt u dan dit antwoordstrookje invullen. U kunt deze afgeven op Herenweg 113 of meenemen naar de bijeenkomst in het Schoolhuis.
dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com
facebook.com/pages/dorpsraad-rijnsaterwoude
www.dorpsraadrijnsaterwoude.nl
Marcel van der Hoorn (VZ), 06-10966788 / Hans van der Knijff, 06-52058866 / Co van de Weteringh, 06-53444601 / Wil Duivenvoorden 06-53293120 / Ellis Bulk 06-47909946 / Jan van Iperen 06-22669110
——————————————————————————
Ja, ik word lid van de Dorpsraad Rijnsaterwoude:
Naam: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Telefoon: _________________________________________
E-mail: _________________________________________

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Uw privacy is van het grootste belang voor de Dorpsraad Rijnsaterwoude. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De Dorpsraad Rijnsaterwoude is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Bent u lid van de Dorpsraad Rijnsaterwoude, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres en datum van start lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 1 jaar na opzegging van uw lidmaatschap.
Voor welke doeleinden gebruikt de Dorpsraad Rijnsaterwoude uw gegevens?
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen en activiteiten waaronder:
• Het informeren via print, email en (social) media.
• U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
De Dorpsraad Rijnsaterwoude verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:
• Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Dorpsraad Rijnsaterwoude.
• U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven, door ons uitdrukkelijk te informeren.

Social media
De Dorpsraad Rijnsaterwoude gaat via het web en (eigen) social media kanalen (o.a. Facebook), in dialoog met leden, niet-leden en de lokale overheid. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.
Van de bezoekers van de website van de Dorpsraad Rijnsaterwoude worden door de Dorpsraad Rijnsaterwoude geen bezoekgegevens bijgehouden.
De bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek alsmede de gegevens die uw browser meestuurt, worden bijgehouden door Google Analytics. De Dorpsraad Rijnsaterwoude maakt daar geen gebruik van.
De Dorpsraad Rijnsaterwoude heeft Google geen toestemming gegeven om de via de website van de Dorpsraad Rijnsaterwoude verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Beeld- en geluidsmateriaal
In de communicatie gebruikt de Dorpsraad Rijnsaterwoude foto’s/beeldmateriaal dat door leden van de Dorpsraad en anderen zijn gemaakt. Deze foto’s/beeldmateriaal mogen nimmer zonder toestemming van de Dorpsraad en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met onze secretaris.

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen
De Dorpsraad Rijnsaterwoude kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op de website en Facebook.

Vragen
Bij vragen kunt u een email sturen aan onze secretaris. Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de Dorpsraad Rijnsaterwoude, dan kunt u een email sturen aan de secretaris.

Bestuur Dorpsraad Rijnsaterwoude.

Uitslag Enquête aanleg Tankstation in Rijnsaterwoude

Hier de resultaten van de enquête gehouden onder de bewoners van Rijnsaterwoude. Deze enquête is gehouden op initiatief van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van een benzinepompstation op de aansluiting Herenweg <> N207 aan de zuidelijke entree van Rijnsaterwoude.

De link naar de online-enquête is per email verspreid onder de leden van de vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude en huis aan huis per post. Van de ca 1400 inwoners heeft ca. 15% de enquête ingevuld. Met deze hoge respons geeft dit een representatief beeld van de mening van het dorp.

enquete1a enquete1benquete2aenquete2benquete1c

Dorpsraden Rijnsaterwoude en Leimuiden zetten zich in tegen sluipverkeer tijdens werkzaamheden N207

Op vrijdag 12 februari hebben we op initiatief van de provincie Zuid-Holland een tweede overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Kaag en Braassem, politie en de dorpsraden van Leimuiden en Rijnsaterwoude over maatregelen tegen overlast van sluipverkeer tijdens de werkzaamheden aan de N207.

Na de eerste bijeenkomst heeft de provincie een onderzoek laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. We zijn als dorpsraden positief gestemd over het onderzoek en de voorgestelde maatregelen die getroffen kunnen worden bij een toename van sluipverkeer.

Door het bedrijf worden sinds 11 februari jl. metingen gedaan om een eventuele toename van sluipverkeer te kunnen meten na de versmalling van de drechtbrug.

De metingen voor de werkzaamheden worden vergeleken met metingen na de voorjaarsvakantie.

Afhankelijk van de toename van sluipverkeer worden aanvullende maatregelen overwogen.

Tijdens de weekendafsluiting is een team verkeersregelaars per motor in de regio actief om te monitoren en eventueel verkeer te regelen.

Dit zijn extra maatregelen naast de informatieborden die al zijn voorzien voor de afsluiting.

Op basis van het rapport beraden gemeente en provincie zich momenteel op de genoemde oplossingen in het rapport en de kosten daarvan.

Zodra de kosten inzichtelijk zijn, kan besluitvorming volgen over welke maatregelen doorgang kunnen vinden bij toename van het sluipverkeer.

Uiteraard moeten we als bewoners wel rekening houden met enige overlast, zeker tijdens de weekend afsluitingen.

De dorpsraden zijn vooral bezorgd over een structurele toename van sluipverkeer tijdens de spits in combinatie met veel schoolgaande jeugd gedurende de lange periode dat alle werkzaamheden voor de verbreding van de N207 plaatsvinden.

Naar aanleiding van de besprekingen is door de projectleiding vanuit de gemeente de volgende brief aan de raadsleden gestuurd.  

brief raad stavaza sluipverkeer N207